STANDARDISERADE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

1.Tillämplighet. Dessa villkor (“villkor”) reglerar försäljningen av produkter (“produkt” eller “produkter”) och tillhandahållandet av tjänster (“tjänster”) av SIFCO ASC (“SIFCO ASC”). Dessa villkor har företräde framför eventuella motstridiga villkor från kunden (“kunden”), som härmed meddelas om invändningar. Varken SIFCO ASC:s påbörjande av utförandet eller leveransen ska anses eller tolkas som ett godkännande av kundens kompletterande eller motstridiga villkor. Kundens godkännande av produkterna och/eller tjänsterna från säljaren ska anses utgöra ett godkännande av de villkor som anges här. Dessa villkor kan ändras utan föregående meddelande. KUNDEN rekommenderas att kontrollera denna webbplats regelbundet.

2. Priser. Priserna för produkterna eller tjänsterna är de som anges i offerten. Alla priser kan ändras utan föregående meddelande, såvida inte SIFCO ASC uttryckligen skriftligen har godkänt prisskydd för en angiven period.

3. Skatter. Om SIFCO ASC är skyldig att betala någon federal, statlig, lokal eller annan statlig skatt eller avgift av något slag (förutom skatter som tas ut på SIFCO ASC:s nettointäkter) ska den läggas till priset för produkter eller tjänster. Kunden samtycker till att ersätta och hålla SIFCO ASC skadeslös från alla sådana skatter eller avgifter, inklusive ränta och straffavgifter, som vid någon tidpunkt kan vara betalbara till någon statlig enhet med avseende på försäljning av varor eller utförande av arbete.

4. Betalning. SIFCO ASC kan efter eget gottfinnande kräva att Kunden lämnar tillfredsställande bevis på betalningsförmåga, ställer tillräcklig säkerhet för betalning eller betalar kontant innan leverans eller påbörjat arbete, trots att något annat anges i en blanket order eller liknande avtal. Alla betalningar ska ske i amerikanska dollar, utan kvittning, efterkrav, innehållning eller källsortering av något slag. Betalning kan ske med check, postanvisning, kreditkort eller banköverföring (alla avgifter betalas av kunden) och ska betalas netto trettio (30) dagar från fakturadatumet, utan kvittning eller avdrag. För varje förfallen faktura kan SIFCO ASC ta ut en ränta på en och en halv procent (1,5 %) per månad. Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter har SIFCO ASC rätt till kostnader, avgifter och utlägg, inklusive men inte begränsat till ersättning för advokatarvoden, rättegångskostnader och avgifter samt kostnader för indrivning.

Eventuella tvister om en faktura måste framföras skriftligen till SIFCO ASC inom tio (10) dagar från dagen för mottagandet av Productsna eller Tjänsterna, och Kunden måste ange det nummer på packsedeln som gäller för kravet. Alla anspråk som inte framställs på detta sätt kommer slutgiltigt att anses ha avstått från att göra anspråk.

5. Leverans, titel och villkor för godkännande.

 1. Leverans. SIFCO ASC förpackar Productsna för inhemsk leverans i enlighet med gängse kommersiell praxis. Om inget annat anges sker leverans av alla produkter FOB SIFCO ASC:s anläggning, och kunden tar på sig allt ansvar för risken för förlust av eller skador på de produkter som tillhandahålls enligt detta avtal. Eventuella särskilda hanteringsavgifter för omfyllning och förpackning av pläteringslösningar och förberedande lösningar som skickas med flyg i enlighet med Transportdepartementets föreskrifter är kundens ansvar. I händelse av att produkter ska skickas till destinationer utanför USA:s kontinentala gränser ska alla avgifter och kostnader för exportdokumentation, exportförpackning, märkning och/eller import till destinationslandet betalas av kunden. SIFCO ASC kommer att förbereda konsulär dokumentation enligt kundens instruktioner, men har inget ansvar för eventuella förluster eller kostnader som uppstår på grund av detta.
 2. Äganderätt till produkter, risk för förlust. Äganderätten till och all risk för förlust av produkterna övergår till kunden vid leverans till en vanlig transportör, eller till en privat transportör som kunden utsett, för leverans till kunden. Kundens förkastande av produkter ska inte flytta denna risk förrän produkterna returneras till SIFCO ASC, fraktfritt, i enlighet med SIFCO ASC:s skriftliga godkännande.
 3. Leveransplan. Alla leveransdatum som anges i en beställning är endast uppskattningar baserade på rådande förhållanden vid det datum då beställningen verkställs, och SIFCO ASC:s underlåtenhet att uppfylla dessa datum ska inte betraktas som en överträdelse.
 4. Inspektion och godkännande. Kunden ska inspektera alla leveranser vid ankomsten och ska skriftligen meddela SIFCO ASC om eventuella brister eller andra brister i överensstämmelsen med dessa villkor som rimligen kan upptäckas vid ankomsten.

6. Returnering. Inga produkter får returneras utan föregående skriftligt godkännande i form av ett “Return Material Authorization” (RMA) från SIFCO ASC. Productsna kan returneras för kredit om de är oanvända och i perfekt skick, och detta skick baseras enbart på SIFCO ASC:s uppfattning. Alla returer är föremål för en tjugofemprocentig (25 %) återförsäljningsavgift.

7. Begränsad garanti. SIFCO ASC garanterar att dess produkter är fria från fabrikations- och materialfel i ett (1) år från inköpsdatum. Denna uttryckliga garanti är inte tillämplig på fel eller skador på produkterna som orsakats av felaktig hantering, modifiering, användning för ett ändamål som inte ursprungligen var avsett och/eller annat missbruk. SIFCO ASC garanterar att dess produkter är fria från fabrikations- och materialfel vid leveranstillfället.

SIFCO ASC garanterar att SIFCO ASC överlåter god äganderätt till alla produkter som överlåts genom dessa villkor, även om SIFCO ASC ska behålla och härmed beviljas av kunden ett säkerhetsintresse i alla sålda produkter tills köpeskillingen är betald. Kunden samtycker till att på begäran av SIFCO ASC underteckna alla andra dokument för att fullborda säkerhetsintresset.

SIFCO ASC kommer, efter eget gottfinnande, att kreditera, reparera eller ersätta Products som levererats av SIFCO ASC och som SIFCO ASC vid sin undersökning visar att de är defekta i fråga om utförande eller material och som SIFCO ASC anser uppfylla de kriterier som anges i första stycket i detta avsnitt 7. Krediteringen, reparationen eller utbytet kommer att förutsätta att SIFCO ASC undersöker produkterna och, om SIFCO ASC begär det, att produkterna returneras till SIFCO ASC på dess anvisningar och bekostnad.

SIFCO ASC har ingen skyldighet eller ansvar för tekniska råd som ges till kunden, inklusive, utan begränsning, tekniska råd avseende användningen av produkterna eller tjänsterna, och alla sådana tekniska råd ges och accepteras på kundens risk. SIFCO ASC ansvarar inte för några som helst skador som uppstår till följd av eller i samband med användningen av eller oförmågan att använda den tillhandahållna informationen, inklusive men inte begränsat till särskilda, indirekta, tillfälliga eller följdskador, inklusive, utan begränsning, frakt, fraktkostnader, driftstopp, förlorad vinst (direkt eller indirekt) eller förlorad försäljning, vare sig det är förutsebart eller inte, och även om SIFCO ASC har informerats om möjligheten till skador.

SIFCO ASC LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING ELLER ETT VISST SYFTE OCH INTE HELLER NÅGRA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. UTAN ATT BEGRÄNSA DET ALLMÄNNA INNEHÅLLET I FÖREGÅENDE ANSVARSFRISKRIVNING FRISKRIVER SIG SIFCO ASC UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA MUNTLIGA GARANTIER OCH GARANTIER SOM FÖREKOMMER I FÖRSÄLJNINGSLITTERATUR ELLER BRUKSANVISNINGAR OCH GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER TILLRÄCKLIGHETEN AV DE RÅD ELLER REKOMMENDATIONER SOM GES TILL EN KUND I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ENLIGT DESSA VILLKOR ELLER EN INKÖPSORDER.

8. Begränsning av ansvar. Kunden har inte rätt till, och SIFCO ASC är inte ansvarig för, förlust av vinst eller intäkter, reklam- eller tillverkningskostnader, allmänna omkostnader, kostnader för avbrott i verksamheten, förlust av data, kostnader för borttagning eller återinstallation, skada på rykte eller förlust av köpare, straffskadestånd, intrång i immateriella rättigheter, förlust av kontrakt eller order eller indirekta, särskilda, tillfälliga, exemplariska eller följdskador av något slag, som direkt eller indirekt uppstår på grund av fel i SIFCO ASC:s produkter eller tjänster eller på grund av användning av defekta produkter. Kundens återbetalning från SIFCO ASC får inte överstiga det inköpspris som betalats för de berörda produkterna eller tjänsterna, oavsett vad anspråket gäller, oavsett om det gäller avtal, skadestånd, garanti eller på annat sätt.

9. Skadestånd. Kunden ska ersätta, försvara och hålla SIFCO ASC och dess tjänstemän, direktörer och anställda skadeslösa från och mot allt ansvar, alla skador, förluster, kostnader eller utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) av något slag eller natur som uppstår till följd av krav eller stämningar från tredje part som på något sätt är kopplade till kundens köp, användning eller försäljning av produkter eller tjänster enligt dessa villkor eller på annat sätt, eller till kundens beteende, handling eller underlåtenhet.

10. Exportkontroll/överensstämmelse. Kunden erkänner att alla produkter som köps eller tas emot från SIFCO ASC omfattas av exportkontrolllagar, restriktioner, order, regler och förordningar från USA och utländska organ eller myndigheter (tillsammans “exportlagar”), inklusive anti-bojkottlagar, Foreign Corrupt Practices Act och andra lagar mot mutor. Kunden försäkrar och garanterar att den kommer att följa alla tillämpliga exportlagar och att den inte kommer att exportera, avleda, återexportera, omlasta eller överföra till något förbjudet land eller embargoland, till en begränsad part eller på annat sätt strida mot sådana exportlagar. Kunden försäkrar och garanterar att den inte finns med på någon lista över begränsade parter som upprätthålls av den amerikanska regeringen och att den inte är förbjuden enligt tillämplig lag att köpa några produkter enligt detta avtal. Kunden är ansvarig för att fastställa sina skyldigheter att uppfylla kraven, inklusive att erhålla eventuella exportlicenser eller godkännanden som krävs av den amerikanska regeringen eller andra länders regeringar.

Kunden bekräftar vidare att den till fullo följer alla tillämpliga lagar och förordningar mot bojkott från USA:s regering, inklusive att den följer rapporteringskraven och avstår från all förbjuden bojkottaktivitet eller avtal. Kunden försäkrar och garanterar utan begränsning att kunden i alla åtaganden inte kommer att göra några betalningar av pengar eller något annat värdefullt, och att sådana inte heller kommer att erbjudas, utlovas eller betalas, direkt eller indirekt, till utländska tjänstemän, politiska partier, partifunktionärer eller kandidater till offentliga eller politiska partier, för att påverka sådana tjänstemäns, politiska partiers, partifunktionärers eller kandidaters agerande i deras officiella egenskap, för att förmå dem att använda sitt inflytande hos en regering för att erhålla eller behålla affärer eller få en otillbörlig fördel i samband med ett affärsföretag eller kontrakt som kunden är deltagare i.

11. Force Majeure. Om det på grund av någon oförutsedd omständighet utanför SIFCO ASC:s kontroll, inklusive (men inte begränsat till) krig, statliga krav, restriktioner eller regleringar, brand, översvämning, olyckor, olyckor eller andra naturkatastrofer, strejker eller andra svårigheter med anställda, förseningar eller oförmåga att erhålla arbetskraft, utrustning, material och tjänster genom SIFCO ASC:s vanliga källor, Om någon transportör inte lyckas eller vägrar att transportera material, om transporten försenas eller om någon annan liknande händelse inträffar och SIFCO ASC inte kan uppfylla villkoren i dessa villkor, kan SIFCO ASC, efter eget gottfinnande och utan ansvar eller föregående meddelande till kunden, skjuta upp leveransdatum enligt detta dokument under en tid som är rimlig med hänsyn till omständigheterna.

12. Uppsägning.

 1. Uppsägning av kunden. Kunden kan inte säga upp, avbryta, ändra eller skjuta upp leveransen av en beställning efter det att SIFCO ASC har godkänt den.
 2. Uppsägning av SIFCO ASC. Utöver alla andra åtgärder som SIFCO ASC kan ha kan SIFCO ASC säga upp dessa villkor med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till kunden om kunden: (a) underlåter att betala något belopp när det är förfallet enligt dessa villkor och underlåtenheten fortsätter i fem (5) dagar efter det att kunden har mottagit ett skriftligt meddelande om utebliven betalning; (b) inte på annat sätt har utfört eller uppfyllt något av dessa villkor, helt eller delvis, eller (c) blir insolvent, lämnar in en konkursansökan eller inleder eller har inlett förfaranden som rör konkurs, konkursförvaltning, rekonstruktion eller överlåtelse till förmån för borgenärer. Vidare kan SIFCO ASC förklara att Kundens förpliktelser gentemot SIFCO ASC omedelbart är förfallna och betalbara och/eller inleda indrivningsförfaranden i en behörig domstol.

13. Ändringar. SIFCO ASC förbehåller sig rätten att ändra någon av sina tjänster, ändra eller modifiera utformningen och konstruktionen av någon av sina produkter, eller ersätta material som är likvärdigt eller överlägset det ursprungligen specificerade materialet, om inte motsatsen anges i detta dokument. Alla beskrivningar av produktspecifikationer som anges i detta dokument kan endast vara ungefärliga och kan därför ändras av SIFCO ASC.

14. Immateriella rättigheter. KUNDEN har rätt att använda och sälja produkter som säljs enligt dessa villkor och som är föremål för patent som ägs eller kontrolleras av SIFCO ASC eller som SIFCO ASC har licens för. Försäljningen av produkter eller tjänster ger dock inte kunden någon uttrycklig eller underförstådd licens enligt patent, varumärken, handelsnamn eller andra äganderätter som ägs eller kontrolleras av SIFCO ASC, dess dotterbolag eller leverantörer. Det är särskilt underförstått och överenskommet att alla rättigheter är förbehållna SIFCO ASC, dess dotterbolag eller leverantörer. Utan att begränsa det föregående får Kunden inte, utan SIFCO ASC:s skriftliga förhandsgodkännande, använda SIFCO ASC:s varumärke eller handelsnamn i samband med någon av Productsna eller Tjänsterna.

15. Konfidentialitet. All icke-offentlig, konfidentiell eller skyddad information från SIFCO ASC, inklusive men inte begränsat till specifikationer, prover, mönster, design, planer, ritningar, dokument, data, affärsverksamhet, kundlistor, prissättning, rabatter eller avdrag, som SIFCO ASC avslöjar för kunden, oavsett om den avslöjas muntligen eller nås i skriftlig, elektronisk eller annan form eller media, och oavsett om den är märkt, betecknad eller på annat sätt identifierad som “konfidentiell”, i samband med dessa villkor är konfidentiell och får inte avslöjas eller kopieras om det inte i förväg har godkänts skriftligt av SIFCO ASC. På SIFCO ASC:s begäran ska Kunden omedelbart återlämna alla dokument och annat material som mottagits från SIFCO ASC. SIFCO ASC har rätt till föreläggande vid brott mot detta avsnitt 15, utan att behöva ställa borgen eller fastställa att en rättslig prövning är otillräcklig. Detta avsnitt 15 gäller inte för information som: (a) är allmänt tillgänglig, (b) är känd för kunden vid tidpunkten för offentliggörandet; (c) som kunden rättmätigt erhåller från en tredje part på en icke-konfidentiell basis, eller (d) är skyldiga att lämnas ut i enlighet med en domstol.

16. Överensstämmelse. SIFCO ASC gör inga utfästelser om överensstämmelse med föreskrifter för standarder som utfärdats av någon statlig myndighet eller andra lagar, föreskrifter eller förordningar om säkerhet och hälsa som kan vara tillämpliga på produkter eller tjänster enligt dessa villkor, om inte SIFCO ASC skriftligen har godkänt detta. Alla produkter och tjänster som omfattas av dessa villkor kommer att produceras i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i Fair Labor Standards Act från 1938, i dess ändrade lydelse.

17. Offentliga kontrakt. Om kunden köper produkterna eller tjänsterna för ett statligt kontrakt eller underkontrakt ska kunden omedelbart underrätta SIFCO ASC om detta faktum och om eventuella avtalsvillkor från lagar och förordningar om offentlig upphandling som kunden är skyldig att inkludera i sina kontrakt för sådana produkter eller tjänster. Inga bestämmelser om offentlig upphandling kommer att inkluderas i dessa villkor om inte detta har överenskommits skriftligen och undertecknats av en auktoriserad representant för SIFCO ASC.

18. Gällande lag, plats och tvistlösning. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i delstaten Ohio utan att ge effekt åt någon bestämmelse eller regel om val av lagvalsregler eller lagkonflikter (oavsett om det gäller delstaten Ohio eller någon annan jurisdiktion) som skulle leda till att lagarna i någon annan jurisdiktion än delstaten Ohio skulle tillämpas. Om en tvist uppstår mellan Kunden och SIFCO ASC med avseende på dessa villkor eller en beställning, och tvisten inte är löst inom tio (10) dagar efter det datum då antingen Kunden eller SIFCO ASC skriftligen meddelar den andra parten om tvisten, kan antingen Kunden eller SIFCO ASC begära skiljedom om tvisten, och efter ett sådant krav, Kunden och SIFCO ASC kommer att överlämna alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor eller en inköpsorder och som inte löses genom ömsesidig överenskommelse inom tio dagar enligt ovan, till slutgiltig och bindande skiljedom inför American Arbitration Association (“AAA”), eller dess efterträdare i Cleveland, Ohio. Skiljedomsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med bestämmelserna i AAA:s skiljedomsregler som gäller vid tidpunkten för inlämnande av begäran om skiljedomsförfarande. Både kunden och SIFCO ASC har rätt att företrädas av ett ombud vid skiljedomsförhandlingen och de rättigheter och rättsmedel som annars är tillgängliga för parterna, om de har fastställts, enligt tillämplig federal, statlig eller lokal lagstiftning, kommer att förbli tillgängliga i skiljedomsförfarandet. Kunden och SIFCO ASC ska samarbeta med AAA och med varandra för att välja en skiljeman från AAA:s panel av neutrala personer och för att planera skiljeförfarandet. Kunden och SIFCO ASC förbinder sig att i god tro delta i alla skiljeförfaranden som äger rum i enlighet med parternas avtal och att dela kostnaderna för skiljeförfarandet lika.

Under skiljedomsförfarandet ska dessa villkor och eventuella öppna inköpsorder fortsätta att genomföras med undantag för den del som kunden och SIFCO ASC tvistar om och som är föremål för skiljedomsförfarande.

Alla skiljedomar eller beslut kan verkställas av de federala domstolarna i USA eller domstolarna i delstaten Ohio i varje fall belägna i staden Cleveland och grevskapet Cuyahoga, och kunden och SIFCO ASC överlämnar sig oåterkalleligen till dessa domstolars exklusiva jurisdiktion i alla sådana stämningar, åtgärder eller förfaranden i alla domstolar med behörig jurisdiktion, [och den part som söker verkställighet kommer att vara berättigad till en tilldelning av alla kostnader, arvoden och utgifter, inklusive advokatarvoden, som ska betalas av den part mot vilken verkställighet har beordrats].

Oavsett vad som sägs i detta avtal om motsatsen kan en talan om föreläggande eller annan skälig ersättning som härrör från eller baseras på dessa villkor, en inköpsorder eller de transaktioner som avses i dessa villkor eller en inköpsorder väckas eller verkställas i en domstol eller tribunal med rätt jurisdiktion.

19. Diverse.

 1. Dessa villkor, tillsammans med offerten och eventuella inköpsorder, utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla befintliga avtal och all annan muntlig och skriftlig kommunikation mellan dem om ämnet.
 2. SIFCO ASC får överlåta eller lägga ut hela eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter i samband med försäljning av produkter eller utförande av tjänster eller överlåta rätten att ta emot betalningar utan kundens samtycke. Kunden får inte överlåta dessa villkor eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter i dessa utan föregående skriftligt medgivande från SIFCO ASC.
 3. Inget tillägg till eller ändring av dessa villkor ska vara bindande för SIFCO ASC, och SIFCO ASC ska inte anses ha avstått från någon bestämmelse i dessa villkor, utom i enlighet med ett skriftligt dokument undertecknat av en vederbörligen auktoriserad tjänsteman från SIFCO ASC.
 4. Om SIFCO ASC avstår från att göra sig skyldig till någon överträdelse enligt dessa villkor ska det inte anses vara ett avstående från att göra sig skyldig till någon senare överträdelse av samma eller annan art.
 5. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogenomförbar genom ett slutgiltigt beslut av en behörig domstol, ska den bestämmelsen avskiljas från dessa villkor och ska inte påverka tolkningen eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor.

Dessa villkor kan komma att ändras. KUNDEN rekommenderas att kontrollera denna webbplats regelbundet.