Quaker Houghton

Quaker Houghton (NYSE: KWR) har slutfört sitt tidigare tillkännagivna förvärv av Norman Hay plc, ett privat brittiskt företag som tillhandahåller specialkemikalier, driftutrustning och tjänster till industriella slutmarknader, för en köpeskilling på 80 miljoner pund sterling (~98 miljoner dollar i dagens penningvärde), med förbehåll för justeringar efter avslutandet. Innan affären avslutades fick Quaker Houghton det tyska myndighetsgodkännande som krävdes.

Bolaget fortsätter att förvänta sig att de förvärvade divisionerna kommer att ha intäkter för 2019 på ~63 miljoner GBP (~77 miljoner USD i dagens kurs) och justerad EBITDA på ~11,3 miljoner GBP (~13,9 miljoner USD i dagens kurs). Köpeskillingen motsvarar en multipel av ~7,1x av divisionernas beräknade justerade EBITDA för 2019.

Michael F. Barry, styrelseordförande, VD och koncernchef för Quaker Houghton, säger: “Vi är mycket glada över att slutföra förvärvet av Norman Hay plc:s operativa divisioner och anser att detta förvärv tillför ny teknik med goda tillväxtegenskaper inom attraktiva kärnmarknadssegment med höga inträdesbarriärer, t.ex. pressgjutning, OEM-tillverkning för bilar och flygindustrin. Vi anser också att det ger en strategisk möjlighet att dra nytta av externa marknadstrender som lättviktsfordon och 3D-utskrift, där vi har möjlighet att utnyttja vårt globala fotavtryck och våra kompletterande geografiska styrkor. Dessutom stärker Norman Hays tekniska expertis, som inkluderar robotiktillämpningar, den befintliga plattformen för utrustningslösningar inom Quaker Houghton och positionerar företaget ytterligare för industri 4.0.”

Norman Hay plc grundades 1946 som ett företag för dekorativ galvanisering och har utvecklats till en global specialkemikaliekoncern för tätningsmaterial, ytbeläggningar och teknik. Företaget har sitt huvudkontor i sin moderna, toppmoderna produktionsanläggning i Coventry, England. Företaget har cirka 400 anställda med produktions- och forskningsanläggningar i Europa och USA. För ytterligare information om Norman Hay:s verksamhetsområden, besök följande webbplats:

Icke-GAAP-mått
Informationen i detta offentliggörande hänvisar till vissa finansiella mått som inte är GAAP (oreviderade). Bolaget presenterar EBITDA, som beräknas som nettoresultat hänförligt till bolaget före avskrivningar, räntekostnader, netto, och skatter på resultat före andel i intressebolags nettoresultat. Bolaget presenterar också justerad EBITDA, som beräknas som EBITDA plus eller minus vissa poster som inte är vägledande för framtida rörelseresultat eller som inte anses vara centrala för bolagets verksamhet. De icke-GAAP-siffror för Norman Hay plc:s justerade EBITDA som nämns i detta pressmeddelande har beräknats i enlighet med bolagets metoder. Bolaget anser att de finansiella mått som inte är enligt GAAP ger meningsfull tilläggsinformation eftersom de förbättrar läsarens förståelse för bolagets och förvärvets finansiella resultat, är mer vägledande för bolagets framtida verksamhetsresultat och underlättar en bättre jämförelse mellan olika räkenskapsperioder, eftersom de finansiella mått som inte är enligt GAAP utesluter poster som inte är vägledande för framtida verksamhetsresultat eller som inte anses vara centrala för bolagets eller förvärvets verksamhet. Resultat som inte är enligt GAAP presenteras endast i kompletterande informationssyfte och ska inte betraktas som en ersättning för den finansiella information som presenteras enligt GAAP.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller “framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i avsnitt 27A i Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse, och avsnitt 21E i Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse. Dessa uttalanden kan identifieras genom det faktum att de inte är strikt relaterade till historiska eller aktuella fakta. Vi har baserat dessa framåtblickande uttalanden på våra nuvarande förväntningar om framtida händelser. Dessa framåtblickande uttalanden omfattar uttalanden om våra uppfattningar, planer, mål, förväntningar, förhoppningar, intentioner, finansiella förhållanden, resultat av verksamheten, framtida resultat och affärsverksamhet, inklusive men inte begränsat till uttalanden om det planerade förvärvet som beskrivs ovan, våra nuvarande och framtida resultat och planer samt uttalanden som innehåller orden “kan”, “kan”, “kan”, “bör”, “skulle”, “tror”, “förväntar sig”, “räknar med”, “uppskattar”, “avser”, “planerar” eller liknande uttryck. Dessa framåtblickande uttalanden är föremål för vissa risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från dem som förutses i dessa uttalanden. En stor risk är att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster till stor del härrör från efterfrågan på kundernas produkter, vilket utsätter bolaget för osäkerheter i samband med nedgångar i kundernas verksamhet och oförutsedda produktionsstopp hos kunderna. Andra stora risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, betydande ökningar av råvarukostnader, kundernas finansiella stabilitet, globala ekonomiska och politiska förhållanden, fluktuationer i utländska valutor, betydande förändringar i tillämpliga skattesatser och bestämmelser, framtida terroristattacker och andra våldshandlingar. Dessutom är företaget utsatt för samma konjunkturcykler som stål-, bil-, flyg-, apparat- och varaktiga varutillverkare. Våra framåtblickande uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och antaganden om bolaget och dess verksamhet som kan förändras på grund av olika viktiga faktorer, varav vissa ligger utanför vår kontroll. Dessa risker, osäkerheter och eventuella felaktiga antaganden som är relevanta för bolagets verksamhet kan leda till att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från förväntade och historiska resultat.

Andra faktorer, inklusive de som är relaterade till det förvärv som beskrivs ovan, kan också påverka oss negativt, inklusive, men inte begränsat till:

  • Potentiella negativa effekter på bolagets verksamhet, fastigheter eller verksamhet till följd av genomförandet av förvärvet;
  • Företagets förmåga att snabbt, effektivt och ändamålsenligt integrera den förvärvade verksamhetens verksamhet med företagets verksamhet;
  • Risker i samband med att ledningens tid för den löpande affärsverksamheten avbryts på grund av förvärvet.
  • Utfallet av eventuella rättsliga förfaranden som kan inledas mot företagen efter tillkännagivandet av förvärvet och de transaktioner som avses i det relaterade köpeavtalet.

Därför varnar vi dig för att förlita dig på våra framåtblickande uttalanden. För mer information om dessa risker och osäkerhetsfaktorer samt vissa ytterligare risker som vi står inför bör du läsa Riskfaktorer som beskrivs i punkt 1A i vårt formulär 10-K för det år som slutade den 31 december 2018, i dess ändrade lydelse, och i våra kvartalsrapporter och andra rapporter som lämnas in från tid till annan till SEC. Vi har inte för avsikt att uppdatera eller revidera framåtriktade uttalanden för att återspegla ny information eller framtida händelser eller av någon annan anledning, och vi frånsäger oss all skyldighet att göra det. Denna diskussion tillhandahålls i enlighet med vad som är tillåtet enligt Private Securities Litigation Reform Act från 1995.

Om Quaker Houghton
Quaker Houghton (NYSE: KWR) är världsledande inom industriella processvätskor. Med en stark närvaro runt om i världen, inklusive verksamhet i över 25 länder, omfattar våra kunder tusentals av världens mest avancerade och specialiserade stål-, aluminium-, fordons-, flyg-, offshore-, burk-, gruv- och metallbearbetningsföretag. Våra högpresterande, innovativa och hållbara lösningar stöds av förstklassig teknik, djup processkunskap och skräddarsydda tjänster. Med 4 000 anställda, inklusive kemister, ingenjörer och branschexperter, samarbetar vi med våra kunder för att förbättra deras verksamhet så att de kan arbeta ännu effektivare och effektivare, oavsett vad som kommer härnäst. Quaker Houghton har sitt huvudkontor i Conshohocken, Pennsylvania, nära Philadelphia i USA. Quaker Houghton kommer att hålla en investerardag onsdagen den 11 december 2019 i New York City på New York Stock Exchange. Besök quakerhoughton.com för att få veta mer.